Korzyści do 30%

Poleć i zgarnij

1 000 PLN

Poleć nasz salon Audi osobie, która kupi u nas samochód,
zgarnij Voucher 1 000 PLN na produkty i usługi w naszym salonie!

Poleć i zgarnij

1 000 PLN

Poleć nasz salon Audi osobie, która kupi u nas samochód,
zgarnij Voucher 1 000 PLN na produkty i usługi w naszym salonie!

Polecenie w cenie!

Dobrymi informacjami warto się dzielić, tak samo jak satysfakcją. Teraz dzielenie się jest jeszcze korzystniejsze, ponieważ za zakup samochodu w salonie Audi Porsche Poznań Franowo, otrzymujesz dwuczęściowy Voucher z unikatowym kodem – koniecznie obdaruj nim drugą osobę, polecając nasz salon. Kiedy ona podczas zakup samochodu dla siebie okaże swoją część Vouchera, wówczas Ty za skuteczne polecenie zyskasz 1000 zł do wykorzystania na produkty i usługi*.

Sprawdź nasze samochody dostępne od ręki

e-tron GT
A1
A3
A4
A5
A6
A7
A8
Q2
Q3
Q4 e-tron
Q5
Q7
Q8
R8

Chcesz wiedzieć więcej?
Voucher może być Twój – Napisz do nas

Zawsze chętnie służymy pomocą, dlatego jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie tylko
odnośnie promocji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.


Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-178) ul. Sekundowa 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108213. Mogą się Państwo z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu +48 22 223 15 15 oraz adresu e-mail: rodo@porscheinterauto.pl. Informujemy, że podane przez Państwa dane będziemy przetwarzać w celu obsługi Państwa zapytania, w tym w celu kontaktu z Państwem w tym zakresie. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe także w innych celach, jeśli wyrażą na to Państwo odrębną zgodę. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w naszej Polityce Prywatności (http://www.porscheinterauto.pl/rodo).
Rozwiń ZwińZGODA MARKETINGOWA


Aby móc przetwarzać Państwa dane w celu przesyłania Państwu informacji dotyczących promocji, akcji marketingowych, organizowanych wydarzeń w związku z naszą działalnością oraz oferowanych przez nas produktów i usług za pośrednictwem wskazanych poniżej kanałów komunikacji, prosimy Państwa o wskazanie preferowanych form komunikacji z Państwem poprzez wyrażenie poniżej wskazanych zgód. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na kontakt marketingowy.


*Wyrażam zgodę na przekazanie mi informacji handlowej i wykorzystanie wskazanych przeze mnie danych do celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Moja zgoda dotyczy kontaktowania się ze mną za pośrednictwem:* Udzielenie zgody jest nieobowiązkowe


Regulamin Akcji Sprzedażowej
„1000 zł brutto za skuteczne polecenie” („Regulamin”)

  1. Organizatorem Akcji Sprzedażowej „1000zł brutto za skuteczne polecenie”, zwanej dalej „Akcją” jest Porsche Inter Auto Polska sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Porsche Poznań Franowo przy ul. Adama Kręglewskiego 2, zwany dalej „Oddziałem”.
  2. Oddział począwszy od dnia 04.05.2022 r. aż do odwołania, wydaje, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu, osobie prawnej lub fizycznej, która nie wcześniej niż w dniu 04.05.2022, zakupiła w Oddziale fabrycznie nowy samochód osobowy marki Audi, zwany dalej „samochodem” voucher o wartości 1000 zł brutto, zwany dalej „voucherem”. Przez voucher rozumienie się również wszelkie prawa wynikające z vouchera. W przypadku, gdy samochód bezpośrednio po jego sprzedaży przez Oddział, jest przedmiotem umowy leasingu lub umowy najmu długoterminowego, voucher jest wydawany nie nabywcy samochodu, ale stosownie do okoliczności, osobie prawnej lub fizycznej, która zamówiła samochód w Oddziale, a następnie zawarła z nabywcą samochodu umowę leasingu lub umowę najmu długoterminowego. Dzień Zakupu samochodu w Oddziale jest tożsamy z datę wystawienia przez Oddział faktury sprzedaży samochodu. Osoba prawna i osoba fizyczna mogą działać przy odbiorze vouchera przez pełnomocnika. Uprawniona do odbioru vouchera osoba prawna lub fizyczna może odmówić odbioru vouchera. W takim przypadku nie przysługują jej wobec Oddziału jakiekolwiek prawa, żądania i roszczenia w związku z odmową odbioru vouchera. Voucher jest wydawany osobie uprawnionej przy odbiorze samochodu.
  3. Voucher ma postać papierową i wydawany jest osobie uprawnionej do jego odbioru, za pisemnym potwierdzeniem. Voucher składa się z dwóch części, przy czym na każdej z nich znajduje się unikatowy numer voucher.
  4. Osoba, która otrzymała voucher (obie części) od Oddziału, uprawniona jest do oderwania jednej ( określonej) części vouchera i przekazania tej części dowolnej osobie prawnej lub fizycznej, zwanej dalej „kolejnym nabywcą”. W przypadku, gdy kolejny nabywca w terminie do roku od dnia otrzymania wskazanej wyżej części vouchera, zamówi w Oddziale samochód, a następnie go odbierze zgodnie z postanowieniami ust. 2 oraz wyda, za pisemnym pokwitowaniem, Oddziałowi otrzymaną część vouchera, osoba, która wcześniej bezpośrednio od Oddziału odebrała voucher, uprawniona jest do wykorzystania vouchera w okresie jednego roku od dnia odebrania samochodu przez kolejnego nabywcę. Kolejny nabywca przy odbiorze samochodu otrzyma od Oddziału voucher, do którego zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie.
  5. Wykorzystanie vouchera polega na nabyciu, znajdujących się w aktualnej ofercie Oddziału, towarów i / lub usług, poprzez zaliczenie wartości wskazanej na voucherze (1000 zł brutto) na poczet ceny nabywanego towaru/ów i/lub usługi/usług z tym jednak, iż w przypadku nabycia towaru/ów i/lub usługi/usług, którego/ których cena jest niższa niż wartość vouchera, różnica pomiędzy wartością vouchera, a ceną towaru/ów i/lub usługi/usług nie jest w żaden sposób zwracana lub rekompensowana przez Oddział. Cena, o której mowa wyżej jest ceną katalogową i nie uwzględnia ona żadnych rabatów, upustów, etc.
  6. Voucher może być wykorzystany przez osobę, która go otrzymała tylko jeden raz i to wyłącznie w Oddziale w terminie wskazanym w pkt. 4. Po upływie ww. terminu voucher traci ważność, i osobie uprawnionej do wykorzystania vouchera nie przysługują jakiekolwiek prawa oraz żądania i roszczenia wobec Oddziału.
  7. Voucher nie podlega zamianie w całości lub w części na jakiekolwiek rzeczy i prawa, wymianie w całości lub w części na gotówkę, inne rzeczy, prawa majątkowe i niemajątkowe, nie może być przeniesiony w całości lub w części na osoby trzecie i nie stanowi przedmiotu jakiejkolwiek obrotu w żaden sposób, pod jakimkolwiek tytułem prawnym i bez tytułu.
  8. Voucher nie łączy się z innymi akcjami, w tym promocjami organizowanymi przez Porsche Inter Auto Polska sp. z o.o., w tym przez Oddział. Sprzedaż towaru /towarów i/ lub usługi/ usług z wykorzystaniem vouchera realizowana jest tylko i wyłącznie zgodnie z aktualnymi w dacie sprzedaży cenami katalogowymi.
  9. Postanowienia Regulaminu obowiązują od dnia 04.05.2022 r.
  10. Akcja może być w każdym czasie zakończona przez jej Organizatora, jednakże w takim przypadku Organizator jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich zobowiązań wynikających z wydanych już voucherów.

Poznań, dnia 30.04.2022 r.

Porsche Inter Auto Polska Sp. Z o.o.
Oddział Audi Porsche Poznań Franowo
Ul. A. Kręglewskiego 2
61-248 Poznań